ชื่อ - นามสกุล :นางเมธาวี ขันทะสอน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0810234607
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :